Na stronie internetowej NFOŚiGW umieszczono 8 lipca 2019 informację dotyczącą programu Usuwanie porzuconych odpadów. Oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80% kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku – w terminie do 20 grudnia 2019 roku.

Na lata 2019–2026 przewidziano wydatkowanie do 300 mln zł. Pieniądze te mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 roku.

Więcej
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1438,300-mln-zl-na-usuwanie-porzuconych-odpadow.html