Na mocy znowelizowanego Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2020 roku swobodny handel kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW jest zakazany.

Celem wprowadzenia nowych przepisów w życie jest poprawa w Polsce jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji tworzonej podczas spalania węgla w piecach domowych, a przy tym wprowadzanie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Za naruszenie zakazu sprzedaży kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe mają wynosić od 10 tys. zł do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, karę pieniężną będzie wymierzał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli.

Instytucją obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa.

Więcej
https://www.prawo.pl/samorzad/wchodzi-w-zycie-ustawa-zakazujaca-obrotu-kopciuchami-kary-od-10,496658.html