Ministerstwo Środowiska – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywa NEC) – prowadzi prace nad projektem Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

„ Dokument ten ma skoordynować działania w zakresie redukcji emisji wynikających z krajowych ram polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odnoszących się do rolnictwa, przemysłu czy transportu”.

W związku z prowadzeniem intensywnych prac zmierzających do stworzenia dokumentu, osoby oraz podmioty zainteresowane przesyłaniem swoich projektów, proszone są do przekazywania ich na adres poczty elektronicznej Pani Kingi Majewskiej:
kinga.majewska@mos.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie – 22 lutego 2019.

Źródło
Ministerstwo Środowiska

Więcej
https://www.gov.pl/web/srodowisko/konsultacje-spoleczne-do-krajowego-programu-ograniczania-zanieczyszczenia-powietrza