Zgodnie z założeniem twórców, trwający w Jasionce Kongres 590 jest forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

W panelu dyskusyjnym „Ochrona Środowiska interes gospodarczy Polski” wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, który w odniesieniu do konieczności prowadzenia przez społeczność międzynarodową działań spowolniających oraz powstrzymujących zmiany klimatu stwierdził m.in.:

Nie ma jednakowej recepty na neutralność klimatyczną dla wszystkich. Ze względu na różne uwarunkowania gospodarcze, społeczne czy nawet dostępne zasoby naturalne, każde państw będzie musiało znaleźć optymalną dla siebie ścieżkę.

Wiceminister H. Mazurek zwrócił uwagę na to, że na szczeblu Unii Europejskiej prowadzone są prace, które mają określić wytyczne do przygotowania i przyjęcia strategii klimatycznej UE do roku 2050. Zaznaczył też, iż decyzję w tej sprawie powinno się podjąć po przeprowadzeniu wnikliwych analiz wszystkich szans i zagrożeń, zaznaczając przy tym, że:

Podniesienie lub przyspieszenie zobowiązań redukcyjnych Unii musi wiązać się ze szczegółowym określeniem podziału ciężarów redukcyjnych między państwa i branże gospodarki.

Wiceszef resortu powiedział również, że pod nadzorem Ministra Środowiska funkcjonuje około 40 programów priorytetowych, które obejmują wszystkie obszary konieczne dla realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Więcej
https://www.kongres590.pl/
https://www.gov.pl/web/srodowisko/ochrona-srodowiska-jednym-z-tematow-kongresu-590